1. Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BHP-LEX Sp. z o.o.
  2. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. Będąc adresatem tej wiadomości wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  6. W sprawie danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@kursyzawodowe.pl
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

REGULAMIN

dotyczący organizacji szkoleń przez firmę BHP-LEX Sp. z o.o.

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu wspieranie jakości usług szkoleniowych poprzez ochronę praw klienta oraz instytucji szkoleniowej.

 

 

§2

ORGANIZATOR SZKOLEŃ

 

 

1.            Organizatorem szkoleń jest BHP-LEX Sp. Z o. o., Wolności 345, 41-800 Zabrze.

2.            Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym spółki.

3.            Adres dla zgłoszeń elektronicznych  info@kursyzawodowe.pl.

4.            Firma organizuje zarówno szkolenia otwarte stacjonarne jak i szkolenia on-line, wykonując usługi szkoleniowe z należyta starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie szkolenia.

 

 

§3

 

ZOBOWIAZANIA STRON

 

1.        Zamawiający szkolenie ma prawo oczekiwać, że:

a.               spełnione zostaną założone cele szkolenia z oferty,

b.               szkolenia zostaną przeprowadzone profesjonalnie zgodnie ze specyfikacją kształcenia osób dorosłych,

c.               prowadzący szkolenie będzie przygotowany należycie i będzie posiadał wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną w zakresie tematyki szkolenia,

d.               w przypadku szkolenia stacjonarnego zostaną spełnione odpowiednie warunki pracy, w szczególności dotyczące przepisów BHP, dostępu do mediów socjalnych oraz reżimu sanitarnego,

e.               organizator szkoleń zapewni warunki formalne, a także wyda odpowiednie certyfikaty.

2.        Zamawiający szkolenie, ma prawo do odwołania swojej obecności na szkoleniu, w terminie nie przekraczającym 5 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. W sytuacji innej niż opisana, organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 30% wartości kursu.

 

3.        Organizator szkoleń ma prawo oczekiwać, że:

a.               uczestnicy szkolenia przybędą punktualnie i będą w nim uczestniczyć w pełnym wymiarze czasowym, niezależnie czy jest to szkolenie stacjonarne czy w formie webinarium,

b.               uczestnicy, po szkoleniu wypełnią ankiety umożliwiając dopasowanie i udoskonalanie programu szkolenia,

c.               zostaną spełnione formalne warunki umowy

 

d.               w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, uczestnicy dopełnią wszelkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

 

4.        W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, firma szkoleniowa podejmie natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi procedurami.

5.        Organizator zastrzega sobie prawo do :

a)    pobrania zadatku w wysokości 500 zł celem zagwarantowania Zamawiającemu miejsca w wybranym szkoleniu.

b)    Odwołania szkolenia w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym szkoleniem. Instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do zaproponowania innego terminu, lokalizacji bądź zwrotu 100% kosztów szkolenia.

 

§4

REKLAMACJE

1.        Zamawiający ma prawo do składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z oferta oraz ustalonymi zasadami.

 

2.        Reklamacja lub skarga powinna zostać doręczona bezpośrednio do siedziby firmy, pocztą tradycyjną listem poleconym lub e-mailem na adres : info@kursyzawodowe.pl nie później niż 3 dni kalendarzowych od ostatniego dnia szkolenia.

 

3.        Reklamacja złożona po terminie nie będzie rozpatrzona.

 

4.        Na zgłoszeniu reklamacyjnym należy wpisać nazwę firmy zamawiającego szkolenie, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, uzasadnienie złożenia reklamacji oraz oczekiwania względem organizatora szkolenia.

 

5.        Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeśli rozpatrzenie będzie wymagało dodatkowych wyjaśnień, to okres rozpatrzenia może się wydłużyć do 21 dni roboczych.

 

 

 

§5

 

REKOMPENSATA

 

1.        W przypadku uznania reklamacji organizator szkolenia zaproponuje jedną z poniższych metod rekompensaty

a.               zniżka 15% na kolejne szkolenie,

b.               ponowna realizacja szkolenia w innym terminie wskazanym przez organizatora,

c.               dodatkową formę szkolenia, np. w postaci lekcji internetowych uzupełniających,

 

 

 

§6

 

KODEKS CYWILNY

 

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

 

§7

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA DZIAŁAŃ NIEPRZEWIDZIANYCH

 

1.     Zachowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu organizacji szkoleń (sali szkoleniowej)

a.                                              Sale szkoleniowe w których odbywają się szkolenia spełniają zasady BHP i PPOŻ,

b.                                              W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPOŻ.

 

2.     Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:

a.                                              Trener prowadzący szkolenie ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Firmy szkoleniowej, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.

b.                                              Przedstawiciel firmy szkoleniowej ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.

 

3.     Choroby lub inne sytuacje powodujące nieobecność trenera:

a.                                              Instytucja szkoleniowa zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmiany terminu szkolenia otwartego, nie później niż 2 dni przed datą jego rozpoczęcia bez ponoszenia konsekwencji.

 

4.     Brak dostępności miejsca szkolenia

a.                                              W przypadku braku dostępności miejsca szkolenia, Firma podejmie działania do zapewnienia innej sali szkoleniowej w tym samym budynku, o ile zachowuje wymagany standard.

b.                                              W przypadku szkolenia otwartego, Firma szkoleniowa zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.

 

5.     Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych.

Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali szkoleniowej, a w  wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia prowadzenie szkolenia.

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
lub szkolenie multimedialne i egzamin w cenie 1090 zł
ZAPISZ SIĘ