Celem szkolenia jest nabycie  wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się przyrządami przy pomocy których przeprowadza się pomiary instalacji elektrycznej, stwierdza jej stan i na tej podstawie sporządzić protokoły oraz sprawozdania z pomiarów. Warsztaty  obejmują nabycie wiedzy praktycznej w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej do 1kV.

Zapewniamy szkolenie pod nadzorem i z pomocą osoby prowadzącej.

Szkolenie z wykorzystaniem  przyrządów i zestawów  w zespołach trzy osobowych na stanowiskach pozwalających nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów ich analizy oraz sporządzania na podstawie wykonanych pomiarów protokołów i sprawozdań.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, analizy ich wyników oraz sporządzania protokołów i sprawozdań.

W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone szkolenia z wykonywania następujących pomiarów instalacji elektrycznej w oparciu o n/w przyrządy firmy Sonel:

  • Stanowisko pierwsze – tablica demonstracyjna DB-1, symulator kabla CS-1 przyrząd MPI-540 stanowisko do przeprowadzenia pełnego zakresu pomiarów instalacji elektrycznej plus pomiar natężenia oświetlenia oraz analiza parametrów sieci – podstawowa diagnostyka  jakości zasilania.
  • Stanowisko drugie – tablica demonstracyjna DB-1, symulator kabla CS-1, przyrządy  MZC-304 pomiar impedancji pętli zwarcia, MIC-2510 pomiar rezystancji izolacji, adapter AutoISO-2500 do pomiaru automatycznego rezystancji izolacji.
  • Stanowisko trzecie – tablica demonstracyjna DB-1, przyrządy MRU-200 pozwala na pomiar rezystancji uziemień, impedancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, MRP-201 pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych, adapter TWR-1J pomiar wyłączników  RCD niepodłączonych do sieci, adapter WS-01z przyciskiem wyzwalającym pomiar do gniazd elektrycznych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, analizy ich wyników oraz sporządzania protokołów i sprawozdań w oparciu o w/w przyrządy.

Szkolenie pozwoli na zdobycie doświadczenia w wykonywaniu pomiarów, analizy wyników oraz sporządzeniu protokołów i sprawozdań. Dzięki uzyskanemu doświadczeniu uczestnik szkolenia samodzielnie będzie potrafił przeprowadzić pomiary elektryczne instalacji elektrycznej do 1kV oraz sporządzić sprawozdania i protokoły z wykonanych pomiarów .

Sprawdź termin i zapisz się

Miejsce szkolenia
Termin
Telefon
 
Miejsce
Zabrze
Termin
30.07.2024
06.08.2024
13.08.2024
20.08.2024
26.08.2024
Telefon
Miejsce
Warszawa
Termin
30.07.2024
10.08.2024
27.08.2024
Telefon
Miejsce
Poznań
Termin
25.07.2024
22.08.2024
Telefon
Miejsce
Wrocław
Termin
23.07.2024
20.08.2024
Telefon


Instalacje elektryczne ich wykonanie oraz późniejsza eksploatacja niosą z sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego, zwierząt oraz osób które mogą znaleźć się w zakresie ich oddziaływania. Ażeby zapobiec negatywnym skutkom związanym z sytuacjami jakie mogą wystąpić w czasie ich uruchamiania oraz dalszego użytkowania zostały stworzone normy oraz wymagania które takie instalacje muszą spełnić.

Normy jako wytyczne określające zasady i warunki  oraz rozporządzenia ministra ogłoszone w dzienniku ustaw  zawierające w oparciu o normy  wymagania jakie muszą zostać spełnione  przez eksploatowane instalacje oraz ich przestrzeganie i stosowanie decydują o bezpieczeństwie.

Aby potwierdzić spełnienie przywołanych na wstępie norm i ustaw w zakresie bezpieczeństwa  użytkowania instalacji elektrycznych wykonuje się szereg pomiarów instalacji elektrycznej mających na celu potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w normach i wytycznych wynikających z przyjętych do stosowania ustaw.   

Instalacje elektryczne oddawane do użytku oraz  eksploatowane muszą być zgodnie z ustawą poddane badaniu. Na podstawie  wykonanych  pomiarów i sporządzonych  protokołów i sprawozdań określa się  poprawność ich działania oraz dopuszczenia na ich podstawie do użytkowania.   Właściciele obiektów oraz osoby zarządzające w ich imieniu zobowiązane są do zlecenia w odpowiednich okresach przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia celem określenia na podstawie przeprowadzonych pomiarów czy dana instalacja spełnienia wymagania i zostaje na kolejny okres dopuszczona do użytkowania.

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
F-GAZY
1650
1490
lub szkolenie multimedialne i egzamin w cenie 1090 zł
ZAPISZ SIĘ